Jump to the main content block

Faculty

Associate Professor and Chairman: Jing-Chein Lu

Professor: Tzu-Jeng Deng

Associate Professor: Zong-Ping Wu ; Chun-Hao Shao ; Pei-Shan Lin